PARIS FASHION WEEK

8:58 PM

I’m not the professional critic or a fortiori pro in fashion. Despite that fact, I decided to undertook the challenge and in few sentences gauge this year’s projects from Paris Fashion Week Haute Couture Spring/Summer 2016. All marks are subjective and not counting the deeper meaning of the projects (If there is any) and if someone would feel resentful. Which show was your favorite and which one oppositely not?

Nie jestem krytykiem ani tym bardziej znawcą mody. Jednak postanowiłam podjąć się zadania i w paru zdaniach ocenić tego roczne pokazy HC z Fashion Week w Paryżu. Wszystkie oceny są subiektywne i nie uwzlędniają głębszego znaczenia projektów jeżeli takowe istnieje i ktoś poczułby się urażony. Który pokaz przypadł wam najbardziej do gustu, a który podobał się najmniej?
___________________________________________________________

ARMANI PRIVE


A Perfect collection to the red carpet. Classic, elegant, with an edge. The dominate color is violet and black. Although, creations are not platitudinous, every one contains a breath of fresh air. Something you can wear, but not be disguised and after all look fashionable and unrepeatable.

Idealna kolekcja na czerwony dywan. Klasyczna, elegancka, z pazurem. Przeważa fiolet i czerń. Mimo to stroje nie są oklepane, każdy zawiera w sobie powiew świeżości. Coś w co można się ubrać, a nie przebrać i do tego wyglądać modnie i niepowtarzalnie. 

CHANEL


Time for the fashion house, about which everyone heard and cannot be missed in this statement. It developed a position on the top, with every show making it stick, that it deserves it. This year’s intentionally took place in botanic scenery of Grand Palais gardens. Creations form mainly to the nature. Coco Chanel would be proud.

Pora na dom mody, o którym słyszał każdy i którego nie mogło zabraknąć w tym zestawieniu. Wypracował sobię pozycję na szcycie, z każdym pokazem udowadniając, że na nią zasługuje. Tegoroczny nieprzypadkowo odbył się w botanicznej scenerii ogrodów Grand Palais. Kreacje nawiązują głównie do natury. Coco Chanel byłaby dumna.

ELIE SAAB


I might have never seen anything from this fashion house, which I could say that it’s a failure. Definitely Elie is a genius. She makes flawless, that clothes which are ethereal, gauzy and primarily beautiful, sewn from gentle and lacy materials doesn’t look like draperies. Every human being for sure would find something for himself. 

Chyba jeszcze nigdy nie zdarzyło mi się widzieć rzecz z tego domu mody o której można by powiedzieć, że jest nieudana. Zdecydowanie Elie jest geniuszem. Udaje jej się bezbłędnie sprawić, że ubrania które są eteryczne, zwiewne i przede wszytkim piękne, uszyte z delikatnych i koronkowych materiałów nie wyglądają na firanki. Każda osoba z pewnością znajdzie coś dla siebie. 

GIAMBATTISTA


By his collection he pays homage to Paris. Very brave combining the colors, flawless applied. Appearing puff sleeves and flowers. Although, that clothes are amazing, we unfortunately saw it somewhere before.

Swoją kolekcją składa hołd Paryżowi. Bardzo odważne łączenie kolorów, bezbłędnie zastosowane. Pojawiają się bufki i kwiaty. Mimo, że ubrania są przepiękne to gdzieś już to niestety widzieliśmy. 

JEAN PAUL GALTIE


Return to graces the style of 90s. Characteristic thing are male suits, which stayed back then forever in female wardrobes. Clothes are powerful, expressive, with typical for that period patterns. Great vision is seen, but also decided treading on earth.

Powrót do łask, stylu lat 90. Znak rozpoznawczy to męskie marynarki, które na stałe zagościły wtedy w damskich garderobach. Ubrania są mocne, wyraziste, o typowych dla tego okresu wzorach. Widać wielką fantazję, a zarazem mocne stąpanie po ziemi. 

SCHIAPARELLI


Is is the fantasy of the designer, or hidden suggestion, that the fashion can be found everywhere and be created by everything? The second collection of Bertrand Guyon significantly is connected with food and subjects used to it, cleverly putted it on projects. You could say anything, an effect is surprisingly good and inspirational for sure. And this is the point in Haute Couture shows, isn’t it?

Czy to fantazja projektanta, czy ukryta sugestia, że modę można odnaleźć wszędzie i tworzyć z wszytkiego? Druga kolekcja Bertranda Guyona znacząćo nawiązuje do jedzenia i przedmiotów z nim związanym, sprytnie umieszczając je na swoich projektach. Cokolwiek można by mówić, efekt jest zaskakująco dobry i na pewno inspirujący. A to jest celem pokazów Haute Couture, czyż nie?

VALENTINO 


Ah Valentino. Definitely is one of my biggest dreams to be, to have or to see for myself. This year Valentino Garavani stands up on delicacy and laburnum and contrarily on royal references in pathetic colors. Although, that a number of them I honestly don’t understand, I probably cannot judge this fashion house objective.

Ah Valentino. Zdecydowanie jedno z moich marzeń, być, mieć lub zobaczyć na żywo. W tym roku Valentino Garavani stawia na delikatność i biel i z drugiej strony na królewskie nawiązania w patetycznych kolorach. Mimo, że paru dzieł po prostu nie rozumiem, chyba nie potrafię oceniać tego domu mody obiektywnie. 

ZUHAIR MURAD


Checking out this collection I have different feelings at the same time. On the one hand, some of the clothes sweep me of feet and may apply as work of art. On the other, although that is Haute Couture collection I have desire to say ,,but it has been already’’. A lot of them loose a lot because of choice of colors and cutting, which looks a bit underdone. But then, the rest of them (particular these ones on photos) I would die for. Show oneself very on plus.

Przeglądając tę kolekcję mam zgoła odmienne uczucia. Z jednej strony częśc ubrań powala na kolana i zakrawa o dzieło sztuki. Z drugiej strony, mimo że to kolekcja Haute Couture ma się ochotę powiedzieć ,,ale to już było''. Wiele z nich wiele traci przez dobór kolorów i krój, który wygląda na trochę niedopracowany. Za to przez pozostałe (szczególnie te na zdjęciach) dałabym się zabić. Sam pokaz bardzo na plus.

You Might Also Like

1 comments

Instagram